پردیس بنت الهدی صدر کردستان

واحد پژوهش و کتابخانه پردیس بنت الهدی صدر

مقالات چاپ شده در مجلات و ارائه شده به کنفرانس ها و همایشهای ملی و بین المللی اساتید و دانشجویان

قابل توجه مراجعین محترم ورود شما به این صفحه برای ما قابل احترام می باشد به اطلاع می رسانیم در این صفحه مقالات  چاپ شده یا ارائه شده در کنفرانسها و همایشهای برگزار شده توسط اساتید معزز ، کارکنان محترم و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان از سال 1398 به صورت بانک اطلاعاتی توسط واحد پژوهش و کتابخانه پردیس بنت الهدی صدر ارائه شده است. کسب اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل amozesh.p.bent@gmail.com

 

 

   

عناوین

مقالات

نویسندگان

عنوان

همایش

یا کنفرانس

چاپ در مجله

یا فصلنامه

سال

استاد

دانشجو

مروری بر تابع هیلبرت یک ایده ال سید شهاب ارکیان     نشریه ریاضی و جامعه٣-٢٣۴۵ ،شاپا(الکترونیکی): ۶۵٠٧-٢٣۴۵ ۵١-۶٠ .صص)، ١٣٩۶) ٣ شماره، ٢ جلد 1396
مباحثی روی بستار راتلیف-راش یک ایده ال     نشریه پژوهشهای ریاضی جلد‌5‌،شماره‌1‌،بهار‌و‌تابستان1398 98

بررسی روند علاقه مندی دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان به حرفه‌ی معلمی

ابراهیم محمدپور

 

  فصلنامه توسعه حرفه ای معلم
, سال چهارم، شماره 3،
پایییز1398

مقایسه ویژگی‏ های شخصیتی  معلّمان دانش ‏آموخته دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش ‏آموخته سایر دانشگاه‏ ها: یک مطالعه مقایسه‌ای در استان کردستان

 

  فصلنامه توسعه حرفه ای معلم
, سال چهارم، شماره 1
بهار1398

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تندرستی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان

انور میری

 

  نشریه مدیریت ارتقای سلامتدوره8شماره3 خرداد و تیر1398

The Impact of Using the Reverse Learning Approach  on EducationalGoals and Lifelong Learning

آزاد الله کرمی(استادهیأت عامی)

 

 

 

     

بررسی استفاده از رویکرد کلاس معکوس در آموزش عالی + فصلنامه روانشناسی تربیتی سال 1398

 

  فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
سال پانزدهم، شماره پنجاه و سه،
پاییز1398

زبان مادری و برنامه درسی

 

  دانشنامه ایرانی برنامه درسی 1399

مقایسه نگرش معلمان و مدیران آموزشی درباره استفاده از زبان مادری در آموزش و پرورش

 

  فصلنامه علمی تدریس پژوهی
سال هشتم– شماره اول –
بهار1399

افزایش و کاهش عزت نفس ناآشکار از طریق ارائه محرک های زیرآستانه ای و ایجاد شرطی سازی پاسخگر در دانشجویان دانشگاه

بهرام ملکی(استاد هیأت علمی)

 

 

 

فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی شماره 39

پاییز 1399

نقش عزت‌نفس آشکار و ناآشکار در پیش بینی نشانگان افسردگی، افکار خودکشی و احساس تنهایی

 

  فصلنامه مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرادوره 14 شماره 3 زمستان 1397
رابطه تنظیم شناختی هیجان و اضطراب بیماری کرونا در سالمندان: نقش میانجی تحمل پریشانی     فصلنامه روانشناسی پیری شماره4 1400
رابطه سبکهای دلبستگی و حس انسجام با استرس ادراکشده در سالمندانمقیم سرای سالمندان در دوران شیوع بیماری کرونا: نقش میانجی هوش معنوی     فصلنامه روانشناسی پیری شماره1 1401
نقش ناهمخوانی بین عزت نفس آشکار و ناآشکار در پیشبینی نشانههای افسردگی در دانشجویان دانشگاه       فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی شماره 3 1400
افزایش و کاهش عزت‌نفس ناآشکار از طریق ارائۀ محرک‌های زیرآستانه‌ای و ایجاد شرطی سازی پاسخگر در دانشجویان دانشگاه

بهرام ملکی(استاد هیأت علمی)

سیدعدنان حسینی(استاد هیأت علمی)

    فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی شماره 39 پاییز1399

نگرش جامعۀ ایثارگری به رواج ارزش‌ها و ویژگی‌های اخلاقی در بین مردم و مسئولان کشور

بهمن سبحانی

 

 

  فصلنامه مطالعات فرهنگ ایثار 1399

اعتماد اجتماعی و مؤلفه‌های آن در جامعۀ ایثارگری

 

  فصلنامه مطالعات فرهنگ ایثار
 
1399
مقایسه دیدگاه اجراکنندگان ارزشیابی توصیفی در کالسهای تکپایه و چندپایه (مورد مطالعه: شهرستان سنندج ) جلال غریبی سارا نقدی دومین همایش ملی دانش موضوعی -تربییتی دانش آموزش  محتوا در کلاسهای چندپایه   اردیبهشت 1399

اربعین  و عاشورای حسینی  بالاتر از مذهب

جمشید منتشلو-

عباس رهبری(استاد هیأت علمی)

علی اصغر حسینی(استاد هیأت علمی) -

 

اولین همایش ملی اربعین و اعتلای نهضت حسینی و تحقق تمدن اسلامی   مهر 1399
ملاحظات قومی و مذهبی در برنامه ریزی درسی و آموزشی   دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه   دی 1399

بررسی تطبیقی– تاریخی اخبارالطوال دینوری با نهج البلاغه درباره جنگ جمل حسینی منتشلو

جمشید منتشلو-

علی اصغر حسینی(استاد هیأت علمی) -

 

اولین همایش ملی نهج البلاغه و زبان شناسی     

واکاوی مفهوم ایثار اجتماعی گروه انصار در صدر اسلام

جمشید منتشلو-

 

  مجموعه مقالات اولین همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی 1399
تحلیل ضریب درگیری ذهنی کتب علوم اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی-  جمال مرادپور

نگین احمدپور

ششمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی وتربیتی

  1399
طراحی مدل تدوین وسازماندهی محتوای برنامه درسی به شیوه تلفیقی واعتبارسنجی

جمال مرادپور

حبیب اله قادرمرزی(استاد هیأت علمی)

ولی احمد کرماج(استاد هیأت علمی)

 

ششمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی وتربیتی

  1399
طراحی واعتبار سنجی الگوی نظری برای تدوین وسازماندهی محتوا در برنامه درسی تلفیقی

جمال مرادپور

سیف الله رحمانی(استاد هیأت علمی)-

عزت الله نادری

  ششمین همایش ملی پژوهش های نوین  در حوزه علوم تربینتی و روانشناسی ایران   1399
طراحی الگوی تلفیقی برنامة درسی دورة متوسطة اول و اعتبارسنجی آن از منظر متخصصان  برنامه درسی و دبیران ذیربط

جمال مرادپور

سلیمان آوری

عزت الله نادری

علیرضا عصاره

 

 

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق

  1399

زمینه و ماهیت موفقیت معلمان نمونه روستایی منطقه‌ موچشد‌ بر اساس تجربه زیسته های آنها 

خلیل میرزایی

 

همایش خلاقیت و نو_آوری دئر آموزش و پرورش


 
  مرداد 1398

 اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان کردستان

خلیل میرزایی-

سیف الله رحمانی(استاد هیأت علمی)-

شوبو عبدالملکی

 

ششمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی   خرداد1398
تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی براساس کاربرد مهارت های زندگی

خلیل میرزایی-

شوبو عبدالملکی

ولی احمد کرماج(استاد هیأت علمی)

  کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره آموزش و پژوهش   اسفند 1398

تبارشناسی هویت قومی ترک ‌زبانان در دوره رضاشاه

رشید احمدی فر(استاد هیأا علمی)

 

 

 

 

 

  فصلنامه مطالعات جامعه شناسی، سال11 شماره 42 بهار 1398

تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی سه سال دوره اول متوسطه ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های آموزش چندفرهنگی

 

  فصلنامه علمی تدریس پژو.هی، سال 7شماره4 زمستان 1398

درک معنایی نخبگان و ذیمدخلان محلی پیرامون طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه

 

  فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره8 شماره1 بهار 1398

مطالعه کیفی بازنمایی پیامدهای اقتصاد مرزی در زندگی مرزنشینان کردستان

 

  دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی  و توسعه، سال نهم شماره2 پاییز و زمستان 1399

اثربخشی آموزش سبک زندگی متناسب با دوران 19-covid

 بر سالمت روان و رعایت پروتکلهای بهداشتی: کاربرد مدل بزنف

    رویش روانشناسی سال دهم ،شماره 4 تیر 1400
مدرنیته و تغییرات خانوادۀ روستایی در کردستان (مورد مطالعه: جامعة روستایی موکریان)     دوفصلنامه عهلمی توسعه محلی ساتل دوازدهم  شماره 1 بهار و تابستان 1399
مرز و تحصیالت، دوگانهای ناسازواره تحلیل نقش مراودات مرزی در اشتیاق تحصیلی دانش آموزان مناطق مرزی استان کردستان     فصلنامه علوم اجتماعی 1401
ارائه الگوی عملکرد تعالی مدیریت مدرسه مبتنی بر مدل سه شاخگی

ولی احمد کرماج(استاد هیأت علمی)

شوبو عبدالملکی

    فصلنامه علمی مدیریت مدرسه
دوره هشتم – شماره سوم
پاییز 1399

مطالعۀ اثربخشی برنامۀ آموزشی ضد قلدری بر ادراک دانش آموزان ابتدایی از جوّ کلاس و مدیریت مدرسه

ولی احمد کرماج(استاد هیأت علمی)-

سیدعدنان حسینی(استاد هیأت علمی)

 

   فصلنامه علمی مدیریت مدرسه
دوره هشتم – شماره اول
بهار1399

-بررسی وتحلیل کارکرد های حرف ربط «که”در جملات مرکب بوستان بر اساس الگوی فرا نقش بینا فردی هلیدی

سوسن فتوحی(استاد هیأت علمی)

 

 

 

  چهارمین کنفرانس بین المللی زبان،ادبیات و تاریخ وتمدن
 
1399

سبک شناسی منشآت جامی با نگاهی گذرا به پیشینه ترسل (نامه نگاری) در نثر فارسی

 

فصلنامه علمی اجتماعی و اطلاع رسانی راسپیر   1398

مقایسه سبک شناختی نامه های جامی و غزالی در بافت سیاسی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

 

  فصلنامه علمی - پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشکدده علوم انسانی دانشگاه آزاد سنندج سال 11 شماره 39
 
تابستان 98

اثربخشی آموزش با الگوی کاوشگری بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس علوم تجربی

سیدعدنان حسینی(استاد هیأت علمی)

 

  دو فصلنامه علمی پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره 16 شماره 1 بهار و تابستان 1398

پیش بینی رابطه سبکهای دلبستگی با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان

سیف الله رحمانی(استاد هیأت علمی)-

 

  فصلنامه توسعه حرفه ای معلم
, سال چهارم، شماره 3،
پاییز 1398
نقش تعارض والد-نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش بینی بحران وجودی دانش آموزان     مجله روانشناسی و روانپزشکی شناختسال 7شماره 4 1399
آشنایی با استانداردهای ر  یاضی ابتدایی و نمونه هایی از فرآیندهای ریاضی پایه سوم ابتدایی  شیرین محمدی هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی    مرداد 1398
بررسی مقایسه ای سبکهای تفکر دانش آموزان رشته های مختلف پایه دوازدهم  (مطالعه موردی شهرستان کامیاران

سارا نقدی

امین کریمی زاده

اولین همایش ملی مدرسه فردا- دانشگاه محقق اردبیلی   1398
رابطه کیفیت زندگی با بهره وری و درگیری شغلی دبیران تربیت بدنی شهر سنندج

سلیمان آوری 

جلال غریبی

شوبو عبدالملکی

  سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی مدیریت و روانشناسی   تیر1398
برساخت اجتماعی پدیدة کولبری در مناطق مرزی غرب ایران )واکاوی زیستجهان انتقادی کنشگران محلی در شهرستان بانه( سیروان عبده زاده     توسعه محلی (شهری- روستایی)دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 شهریور1399
تحلیل جامعهشناختی پدیده مرزنشینی و مخاطرات زندگی مرزنشینان کردستان ایران

سیروان عبده زاده

رشید احمدی فر(استاد هیأت علمی)

 
دومین همایش ملی جامعه شناسی مرز در کردستان
  1401
تله فضایی فقر و تحلیل آثار اجتماعی- فرهنگی کولبری در مناطق مرزی کردنشین ایران     چاپ در فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 1401
تبیین ارتباط مدیریت تنوع با نوآوری سازمانی اعضای هیات علمی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان

حبیب اله قادر مرزی(استا د هیأت علمی)

دیار رفاعی

شوبو عبدالملکی

  سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی مدیریت و روانشناسی   تیر1398
ارزیابی عملکرد دانشگاه فرهنگیان در اراتقاء صلاحیت های فناوری اطلاعات دانشجو معلمان (مطالعه موردی : دانشگاه فرهنگیان کردستان)

شوبو عبدالملکی

 شهریار حیدری

ولی احمد کرماج(استاد هیأت علمی)

  سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی مدیریت و روانشناسی   تیر 1398
ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس
شوبو عبدالملکی
    فصلنامه آموزشی و آموزشگاهی، دوره9شماره1 بهار1399
تحلیل سطح خوانایی کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی براساس شاخص سطح خوانایی مک لافلین

اسرا رستمی

فاطمه امامی

ششمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی   1399
ارزیابی دانش و مهارت دبیران معارف در کاربرد اصول و روشهای تربیت دینی دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه شهر سنندج

سوما خواهش

کویستان کشاورزی

مهتاب مرادی

یسرا دولتیاری

چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعهدر حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی   1398
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابتدایی سال 1397،بر اساس روش ویلیام رومی

سارینا مرادی

رویا زینت زاده

ژیلا احمدی

چهارمین کنگره ملی  تازه یافته ها در علوم انسانی   12398
بررسی رابطه عوامل سازمانی با اشتراک دانش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان درسال تحصیلی98-97 کویستان کشاورزی ششمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی   1399
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدای

ژینا طهماسبی

شکیلا فمری

هدیه عباسی

ششمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی   1399
زندگی دانشجویی با محوریت آسیبها وفرصتهای دوران دانشجویی پرستتو مرادی 

 

اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی

  نیر 1398
Modeling the relationship between knowledge شیوا مفاخری     Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 10 (1 1398
ارئه مدل ساختاری مولفه های مثر در یادگیری عبارت های جبری     فصلنامه نوآوری های آموزشی ایران؛ سال 18 شماره 70 تیر1398
تاثیر آموزش ریاضی واقعیت مدار در درک مفهومی دانش آموزان   هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران   مرداد1398
درآمدی بر ضرورت آموزش ریاضی فازی به دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و معلمان ابتدایی     فصلنامه پویش در آموزش علوم پایه؛ شماره19 مرداد1399
بررسی تاریخی جایگاه امام صادق (ع) در مهندسی فرهنگ و تمدن اسلامی عباس رهبری(استاد هیأت علمی)ی     فصلنامه علمیـ پژوهشی فقه وتاریخ تمدّن•سال پانزدهم•شماره شصت ویکم تابستان 1398
قرائت و تفسیر قرآن در کلام امام صادق علیه السلام     دوفصلنامه علمی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن/شماره شانسدهم بهار و تابستان1399
 تحلیل مرثیه سرایی در شاهنامه فردوسی و شاهنامه کردی مصطفی رادمرد     دوفصلنامۀ ادبیات پهلوانی، دانشگاه لرستان سال چهارم، شمارۀ هفتم پاییز و زمستان 1399
 آیینه عشق در شاهنامه کردی وشاهنامه  فردوسی     فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(قند پارسی)سال3 شماره3 پاییز 1399
تحلیلی تطبیقی بر نیایش در دو شاهنامه     پژوهشنامه ادبیات کردیسال4 شماره5 تابستان1397
 تحلیل نقدانه روشهای تدریس

مظهر بابایی(استاد هیأت علمی)

 

ولی احمد کرماج(استاد هیأت علمی)

سمیه شریفی همایش ملی آموزش علوم ابتدایی ارومیه   مرداد 1399
تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم از نظر سنجش خوانایی ) بر اساس تکنینک ویلیام رومیدر  مظهر بابایی(استاد هیأت علمی)  

دومین همایش ملی آموزش تاریخ دانشگاه

  1399
تربیت شهروندی در بستر آموزش دانش تاریخ و چالش های آن

سمیه شریفی

کوثر خداپرست

  فصلنامه علمی -تخصصی پژوهش در آموزش تاریخدوره 1شماره2 تابستان1399
واکاوی تطبیقی دوره ی کارورزی ترب یتمعلم در کشورهای ایران، لهستان و سنگاپور امیر مالمیر ارائه شد در اولین همایش ملی کاروزی و دانش آفرینی در دانشگاه فرهنگیان   1401
تاثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد عضلانی-نرگس بااو.وش  نرگس بااوش   پنجمین کنفرانسملی علوم انسانی و مطالعلت مدیریت   اسفند1398
مقایسه تاثیر دو روش تمرینات ثبات مرکز وتمرینات اصلاحی آکادمی طب ورزش آمریکا NASM براصلاح عارضه لوردوز کمری دانشجویان دختر ۱۸-۲۴ساله   ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی وسلامت در جهان اسلام   اسفند1399
مطالعه تطبیقی تحلیل تولیدات پژوهشی در حوزه مدیریت مدارس در کشورهای سوسیال دموکرات

 

نسیم عبدلله زاده

 

سارا نقدی دومین کنفرانس بین المللی آموزشی و پرورش تطبیقی – دانشگاه کاشان   آدر1398
جلوه های انواع ایهام در مثنوی مر و مشتری عطار تبریزی ناصر بهرامی (استاد هیأت علمی)     دوفصلنامه علمی بلاغت کاربردی و نقد بلاغی زمستان 1400
 رابطه پایگاه های هویت و مسند مهارگذاری با جنس، پایه و رشته تحصیلی نظیر مظفری     چاپ در فصلنامه روان شناسی کاربردی 1388
شناسایی چیستی وچگونگی رفتارهای پرخطر در نوجوانان درگیر رفتارهای پرخطر: یک مطالعهی پدیدارشناسانه     چاپ در فصلنامه علمی اعتیاد پژوهی، سال چهاردهم، شماره پنجاه و ششم، ص ۲۲4-199 ، تابستان 1399
شیوع شناسی و کارکردهای رفتارهای خودآسیبرسان در نوجوانان شهر سنندج     چاپ در مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت سال 8شماره4 1400

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تاب‌آوری (CD-RISC) و نقش آن در پیش‌بینی پرخاشگری در دختران ورزشکار ایرانی

 

Psychometric properties of Farsi version of the resilience scale (CD-RISC) and its role in predicting aggression among Iranian athletic adolescent girls

    چاپ در BMC Psychology

1401

(2022)

پیش‌بینی رفتارهای پرخطر بر اساس دیدگاه زمانی در نوجوانان ایرانی با تأکید بر نقش میانجی تصمیم‌گیری و واکنش بازدارنده: تحلیل مسیر

 

Predicting High-risk Behaviors Based on Time Perspective in Iranian Adolescents by Emphasizing the Mediating Role of Decision Making and Inhibitory Response: Path Analysis

    چاپ در International journal of high risk behaviors and addiction

1400

(2021)

عملکرد اجرایی، فعال سازی رفتاری/سیستم بازداری رفتاری و تنظیم هیجان در نوجوانان مبتلا به خود آسیبی غیر خودکشی (NSSI) و همتایان عادی

 

Executive functions, behavioral activation/behavioral inhibition system, and emotion regulation in adolescents with non-suicidal self-injury (NSSI) and normal counterparts

    چاپ در Journal of Research in Psychopathology

1400

_2021)

واکاوی میزان دستیابی مدارس استان کردستان به عدالت آموزشی و تربیتی با تأکید بر سند تحول بنیادین ابوبکر کریمی و ولی احمد کرماج     چاپ در فصلنامه علمی  پژوهشی مدیر یت مدرسه دوره نهم، شماره دوم تابستان 1400
A Model for Assessment of Organizational Culture Based on a Mixed Approach (Case Study Kurdistan Provincial government) ابوبکر کریمی      چاپ در مجله Asian Journal of Education and Social Studies

1401 

(2021)

واکاوی مولفههای تربیت انقلابی زمینهساز تمدن
اسلامی: پژوهشی مبتنی بر تحلیل مضمون
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

 
فاطمه علیپور(استاد هیأت علمی    

فصلنامه علمی تخصصی

پژوهش درآموزش معارف و تربیت اسلامی دوره2 شماره 1

1400
علل افت تحصیلی دانشآموزان مقطع چهارم دوره ابتدایی منطقه کهک استان قم در آموزش غیر حضوری   نهمین همایش علمی – پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب­های اجتماعی و فرهنگی ایران-تهران   آبان 1400
تجربه زیسته دبیران عربی از چالشهای ارزشیابی درس عربی   دومین همایش ملی دانش موضوعی- تربیتی در آموزش زبان عربی- دانشگاه فرهنگیان استان قم   خرداد1400
تجارب زیسته دانشآموزان از عوامل بیعالقگی به درس عربی   دومین همایش ملی دانش موضوعی- تربیتی در آموزش زبان عربی- دانشگاه فرهنگیان استان قم   خرداد1400
شرح ابعاد التربیتهالاقتصادیهو ضوروره تصمیم مکوناتهافی مناهج المدرسه الابتدایییه    

مجله الکلیه الاسلامیه الجامعه

جلد 2، عدد 66

 
1401
راهکارهای کاهش ترس دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی دبیرستان فرزانگان دخترانه ) ناحیه دو سنندج ( از صحبت کردن در جمع

صفورا ابراهیمی

مونا زرین مهر

روژین اکبرنیا

چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه‌ای در روانشناسی و مشاوره از نگاه معلم   خرداد 1401
افزایش امید تحصیلی در دانش آموزان پا یه یازدهم انسانی دبیرستان فرزانگان قبل از کنکور  
نقد و بررسی فلسفه تعلیم و تربیت مکتب پراگماتیسم طبق نظریات دیوئی   همایش ملی نقد مبانی تعلیم و تربیت غربی مجموعه مقالات همایش ملی نقد مبانی تعلیم و تربیت غربی شهریور1400

رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت بر اساس نظریه واگنر: شواهدی از رویکرد غیر خطی در اقتصاد ایران

فاطمه هواس بیگی( استاد هیأت علمی)     فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی  شماره 102 تابستان 1401

آزمون فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در اقتصاد ایران با تاکید بر نقش متغیرهای توسعه ای: رویکرد ARDL تعمیم یافته با شکست ساختاری

    دوفصلنامه تحلیل های اقنصادی توسعه ایزان دوره 8 شماره1 بهار و تابستان 1401
اثر تحریم های اقتصادی بر اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران     مجله توسعه و سرمایه شماره2 پاییز و زمستان 1400

جهانی سازی، مصرف انرژی و تخریب محیط زیست در ایران: شواهد تجربی از آزمون هم انباشتگی مکی

     پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم تابستان 1400 شماره 2 تابستان1400

سنجش میزان سواد چندفرهنگی استادان دانشگاه علامه طباطبائی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن

    مطالعات برنامه درسی آموزش عالی سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 21 تابستان1399
بازنمایی مولفه های هویت ملی (بعد اسلامیت و ایرانیت) در کتاب های درسی فارسی (بخوانیم و بنویسیم) دوره ی آموزش ابتدایی     دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی سال هشتم پاییز و زمستان 1399 شماره 16 پاییز و زمستان 1399
بررسی  اختلالات پیش فعالی و نقص توجه در کودکان و ارائه روشهای درمان   آرینا ولی خان نیا ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران   شهریور1399
بررسی عملکرد خانواده دراختلالات پیش فعالی و نقص توجه در کودکان و ارائه راهکار های درمان   ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران   شهریور 1399
اهمیت هوش هیجانی در سیستم آموزش و پرورش در جهت تعلیم دانش آموزان  

آرینا ولی خان نیا

سیده پردیس هاشمی

ششمین  کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی   1398
آیا آموزش و پرورش ایران توان پذیرش و اجرای شیوه های موفق تعلیم و تربیتی کشورهای پیشرفته را دارد  

 

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه ی پایدار
مجموعه مقالات این کنفرانس 1399
بررسی عوامل موثر بر افسردگی کودکان و ارائه راهکارهای درمانی این مسئله   ششمین همایش ملی پژوهش های نوین  در حوزه علوم تربینتی و روانشناسی ایران   1399
مقایسه ی تطبیقی نظام آموزش و پرورش ایران ونظام آموزش و پرورش کشور سنگاپور حول محور توسعه   پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه ی پایدار مجموعه مقالات این کنفرانس 1399
چکیده تحلیل سطح خوانایی کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی(2)  

آرینا ولی خان نیا

سارینا مصطفایی

سیده پردیس هاشمی

دومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی چاپ در مجموعه مقالات این کنفرانس 1398
آسیب های متحمله ی بر کودکان کار-   سارینا مصطفایی ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران   1399
پایگاه اعتیاد و راهکار های پیشگیری و درمان آن در بین دانش آموزان نوجوان   پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی و مطالعات اجتماعی ایران   1399
تاثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر یادگیری   دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی( رستوک آلمان)   1398
چرخه های بیکاری و آسیب های آن از دیگر معضلات گریبانگیر جامعه جوانان   دومین کنگره ی ملی تازه یافته ها در حوزه  خانواده، بهداشت روان، اختلالات ، پیشگیری و آموزش   1398
میوه های طلاق و راهکار هایی برای اجتناب از گندیدنشان  

اولین کنگره بین المللی روان شناسی و علوم تربیتی ( پژوهش، پیشرفت و توسعه)

(ایرلند ، انگلستان)
  1398
اقدام پژوهی حل مشکل املاء-چگونه توانستم مشکل املای سماء را بر طرف کنم   نخستین همایش استانی دستاورد های نوین در علوم تربیتی   1399
پیش بینی اضطراب امتحان بر مبنای کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزانکتابهای تالیفی اساتید و دانشجویان  

ژینا طهماسبی

شکیلا فمری

هدیه عباسی

هفتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری،علوم تربیتی،مطالعات اجتماعی و

روانشناسی  ایران
  1400
پیشبینی اهمال کاری تحصیلی بر مبنای انگیزش پیشرفت تحصیلی و تاب آوری تحصیلی   اولین کنفرانس علوم تربیتی ،روانشناسی و  علوم انسانی   1400
پیش بینی سلامت معنوی بر مبنای شفقت به خود و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سنندج  

ششمین همایش بین المللی  مدیریت ،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار

  1399
بررسی نقش مشاوره و ضرورت آن در مدارس ابتدایی  

سارینا مصطفایی

هدیه عباسی

هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی ،روانشناسی و مشاوره ایران

  13999
تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی به روش مک الفلین  

نهمین کنفرانس ملی توسعه

پایدار در علوم تربیتی وروانشناسی ومطالعات اجتماعی و فرهنگی
  1399
مقایسه تحلیل محتوای فارسی سوم ابتدایی وپنجم ابتدایی به روش گانینگ فوگ  

ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

  1399
برنامه ریزی درسی در آموزش با محوریت تعلیم و تربیت اسالمی   هدیه عباسی

نهمین کنفرانس ملی توسعه

پایدار در علوم تربیتی وروانشناسی ومطالعات اجتماعی و فرهنگی
  1399
اداره کالس درس و مدیریت آموزشی  

اولین کنفرانس حقوق، علوم سیاسی و علوم  انسانی

  1400
ارتباط بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری کودکان و دانش آموزان  

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و

روانشناسی و مطالعات  اجتماعی ایران
  1400
روش های تشویق و تنبیه و تاثیر آن در یادگیری دانش آموزان  

اولین کنفرانس بین المللی

روانشناسی ، علوم اجتماعی  و علوم انسانی

  1399
بررسی ارتباط طرح ریزی آموزشی معلم و برنامه درسی نظام آموزش و پرورش   فاطمه جعفر زاده پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه ی پایدار   1399
تحلیل محتوای رنگ های به کار رفته در کتاب ریاضی دوم ابتدایی با رویکرد بهداشت روان   همایش استانی تحلیل محتوای کتابهایر درسی ابتدایی   1399
بررسی انواع روش ها و فنون تدریس مناسب برای کلاس های درس چندپایه   ژینا شریفی دومین همایش ملی آموزش محتوا در کلاس های چندپایه   1399
تاثیر ادبیات و زبان قصه گویی بر روی گفتار کودکان در مدارس ابتدایی    سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی   1398
تاثیرات مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی بر رویکرد مدارس ابتدایی   اولین همایش ملی برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم
 
  1399
رابطه سبک های مدیریت کلاس معلمان با کیفیت تدریس مدرسه پسرانه شهید ذبیحی شهر سنندج در سال تحصیلی 98_97   اولین همایش ملی مدرسه فردا   1398
بررسی مشکالت رایج در نوشتن و راههای درمان آنها در دانش آموزان ابتدایی   دومین کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاوردهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری از نگاه معلم   1398
بررسی دیدگاه مدیران نسبت به ضرورت مدیریت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان سنندج در سال تحصیلی۹۸_۹۷  

ژینا شریفی

سارا نقدی

شیرین محمدی

ششمین کنفرانس ملی روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی   1398
بررسی تاثیر بازی بر پرورش توانایی¬های کودکان کم توان ذهنی  

سارا نقدی

امین کریمی زاده

همایش بین المللی کودکان استثنایی (رویکردهای نوین در روانشناسی و توانبخشی کودکان استثنایی)   1399
بررسی تحلیلی نظام تربیت معلم مدرن ایران با نظام تربیت معلم ژاپن و سنگاپور   پنجمین همایش ملی تربیت معلم   1399
بررسی تطبیقی فرآیند آموزش مهارت های اجتماعی در نظام آموزشی ایران و فنلاند   سارا نقدی دومین همایش ملی آموزش تاریخ   1399
بررسی چالشها و فرصتهای درس کارورزی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان در سال تحصیلی 9897   پنجمین همایش بین­المللی افق­های نوین در علوم انسانی و مدیریت 1399
بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در رابطه با روانشناسی اخلاق   فرزین جواهری دومین کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاوردهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری از نگاه معلم   1399
بررسی موانع پیشرو اجرای ارزشیا بی کیفی – توصیفی     دو فصلنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی-1399 1399
جایگاه روش تحلیل محتوا در تحقیق و پژوهش های حوزه علوم انسانی   پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین ۱ پژوهشی در علوم اجتماعی علوم تربیتی و روان شناسی۹۸   1398
واکاوی مهارت های عمومی و اختصاصی در مربیگری فلسفه برای کودکان   دومین جشنوارهتالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی    1398
بررسی رابطه اضطراب با عزت نفس در دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان کردستان در سال تحصیلی 98_99  

نرگس رحمانی

ثنا ظفر قهرمانی نژاد 

آیدا مرادی

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی   1398
بررسی رابطه ی اعتیاد به اینترنت با افسردگی در دانشجویان پردیس بنت  98_97الهدی صدر سنندج درسال تحصیلی    هفتمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیت وروانشناسی ایران   1398
رابطه ی جهت گیری هدف های پیشرفت با میزان اهمال کاری تحصیلی  97 - 98 دانشجویان پردیس بنت الهدی صدرکردستان سال تحصیلی    هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران   1399
مقایسه ادراک دانش آموزان ازکیفیت تدریس فارغ التحصیلان مراکزتربیت معلم با نیروهای استخدامی درسال 1396-1397 در شهرستان کامیاران    کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش   1398
بررسی بازی و تاثیرات آن بر یادگیری و آموزش   کویستان کشاورزی کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش   1398
بررسی ضرورت خلاقیت و تاثیرات آن بر یادگیری  

کویستان کشاورزی

رضا امیدی

پنجمین کنفرانسملی علوم انسانی و مطالعلت مدیریت   1398
واکاوی تأثیر انعکاس و باز خورد در ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان سنندج در سال تحصیلی 1398-99  

کویستان کشاورزی

فرزین جواهری

دومین کنفرانس ملی
یافته های نوین در حوزه یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
  1399
بررسی مشکلات و چالشهای کلاسهای چند پایه در مدارس  

کویستان کشاورزی

سوما خواهش

دومین همایش ملی دانش موضوعی -تربییتی دانش آموزش  محتوا در کلاسهای چندپایه   1399
بررسی وضعیت تحصیلی و سلامت روان دانشجومعلمان ورودی 95 پردیس بنت الهدی صدر   پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی و مطالعات اجتماعی ایران   1399
رابطه سبک های مدیریتی کلاس (مداخله گر ،1تعامل گرایانه،2غیر مداخله گر )3با مهارت های فراشناخت 4دردانش آموزان   پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه ی پایدار   1399
تحلیل محتوای کیفی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از منظر عدالت اجتماعی  

سوما خواهش

کویستان کشاورزی

مهتاب مرادی

یسرا دولتیاری

هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مشاوره ایران   1398
مطالعه تطبیقی شعر و ادبیات کردی در دوره قبل و بعد از اسلام   سنا کریمی ششمین همایش بین المللی مطلعات زبان و ادبیات در جهان اسلام   1398
برنامه درسی پنهان و تاثیر آن بر رشد مهارت های زندگی»  

سنا کریمی

هیمن وکیلی

دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره ، آموزش و پژوهش   1399

تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی به دو روش خوانایی گانینگ و مک لافلین

  هیمن وکیلی دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره ، آموزش و پژوهش   1399
تاثیر خوانش داستان های فلسفی بر تفکّرانتقادی دختران پایه ششم شهرستان سنندج سال 98    یسرا دولتیاری ششمین کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی   1398
فردیّت، اختیار،هستی وانسان از دیگاه مکتب اگزیستانسیالیسم    دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی   1398
تاثیرات مثبت و منفی گردشگری بر محیط زیست و ارائه راهکارهایی جهت بهبود اثرات منفی»    عارف امیری دومین کنفرانس میحط زیست عمران، معماری و شهرسازی   شهیور 1399
تحلیل محتوای کیفی کتاب های درسی دوره ی ابتدایی از جنبه ی توجه به فعالیت های جمعی  

پریا عبداللهی

ندا مروتی

کنفرانس بین اللمللی علوم تزبیتی ،مشلوره و آموزش و پژوهش   1398
تعیین شاخص های سطح خوانایی گانینگ در محتوای کتاب فارسی خوانداری سوم و چهارم  

فریبا عبدی نژاد

هاجر غفاری

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی   1299(سپتامبر 2020)
تعیین شاخص های سطح خوانایی گانینگ در محتوای کتاب هدیه های آسمانی پنجم و ششم  

فریبا عبدی نژاد

هاجر غفاری

پریسا محمدی نوره

 

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

 
  1299(سپتامبر 2020)
چگونه توانستم مشکل کند نویسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی را بهبود ببخشم.   بلال مرادویسی نخستین  کنفرانس ملی علوم انسانی وتوسعه   تیر1398
بررسی تعلیم و تربیت بر اساس 4 آیه قرآن کریم (بقره 129 و 151، آل عمران164، جمعه2 )با توجه به تفاسیر نور، فی ظلال القرآن و مبین  

بلال مرادویسی

محمد قادری

فرزاد مردوخی

کنفرانس بین المللی دین، معنویت، و کیفیت  زندگی   تیر1398
چگونه توانستم مشکل دیکته نویسی سینا شریعتی دانش آموز کلاس دوم را کم کنم   محمد قادری نخستین  کنفرانس ملی علوم انسانی وتوسعه   تیر1398
رابطه ی نقش های جنسیتی(مردانگی- زنانگی) و خودبیمارپنداری در دانشجویان دختر دانشگاه کردستان     فصلنامه ی علمی- پژوهشی زن و مطالعات خانواده 137
مفهوم و مصداق تعلیم وتربیت در اندیشه ی ابن سینا     فصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات هنر و فرهنگ، دوره4، شماره4 1398
بررسی تحلیلی و تئوریک اصول و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس در آموزش ابتدایی با تاکید بر دیدگاه مؤرای و همکاران   همایش ملی برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم
پردیس امام خمینی (ره) دانشگاه فرهنگیان
  اسفند 1398
رابطه سبک های فرزند پروری والدین و مؤلفه های پرخاشگری نوجوانان  

سیدمیثم سیداحمدی،

پویا صالحی نژاد

امیرحسین رضایی،

میلاد نقدی

دومین کنگره نو آوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی   1398
رابطه ی انگیزه ی تحصیلی وسالمت روان در دانش اموزان پایه ی ششم شهرستان سقز سال تحصیلی 98-99   پرستو مرادی همایش استانی دستاورد های نوین علوم تربیتی   1399
مدرسه و تربیت معلم(ویژگی های مطلوب معلهان از دیدگاه دانش اموزان)   پنجمین همایش ملی تربیت معلم   1399
طراحی واحد یادگیری با موضوع انرژِی  

پرستو مرادی

حلیمه کس نزانی

نخستین همایش استانی دستاورد های نوین علوم تربیتی   1399
سنجش خوانایی کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی بر اساس فرمول پاور،سامنر،کرل   اوین نامدار کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در روانشنناسی، علوم اجتماعی، ، علوم تربیتی و آموزشی   1399
شناسایی موانع هویت یابی کودکان پیش دبستانی    شاهو بهرامی ششمین همایش ملی پژوهش های نوین  در حوزه علوم انسانی، اقتصاد حسابداری   1399
ضرورت ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن بر میزان یادگیری آنها   امید مظفری      
طراحی برنامه درسی امیدوارانه بر اساس آیات قرآن کریم برای دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان  
   
تحلیل محتوای کتاب ریاضیات گسسته پایه دوازدهم به روش ویلیام رومی   امیر مالمیر چهارمین کمنفرانس بین المللی فیزیک ، ریاضی  و توسعهئ علوم   1400
تحلیل محتًای کتبة ریبضی ی آمبر )۱ )بٍ ریش اودرسًن - کراتًل   اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایند تعلیم و تربیت   شهریور 1400
ریاضیات گسسته مدرسها ی؛ جایگاه، استاندا ردها و کاربردها   ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش   آذر 144
یادگیری پژوهشمحور )IBL 1 ( ریاضی در کالس درس مجازی در دوران کرونا   هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران   1401
تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی بر اساس تفکر انتقادی لیپمن
 
 

امیر مالمیر

سجادمنصوری

امیرحسین ابوالقاسمی 

سومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی   1400
بررسی بدفهمیهای موجود در مبحث تقارن ریاضی دوره ابتدایی و راهکار  

امیر مالمیر

سجادمنصوری

سومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی   1400
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابتدایی بر اساس ، 1397سال روش ویلیام رومی
 

سارینا مرادی

رویا زینت زاده

ژیلا احمدی

ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی   خرداد1398
تحلیل سطح خوانایی و ضریة فعالیت هحور تودى کتاب هطالعات اجتواعی پایه پنجن اتتدایی تراساس شاخص سطح خوانایی گانینگ و تکنیک ویلیام روهی  

سارینا مرادی

ژیلا احمدی

فاطمه امامی

کنفرانس بین اللمللی علوم تربیتی ، روانششناسی،مشاوره ،آموزش و پژوهش   اسفند 98
تحلیل سطح خوانایی کتاب بخوانیم پایه چهارم ابتدایی براساس شاخص سطح خوانایی مکالفین  

سارینا مرادی

آرینا حاجی میرزایی

مریم اسعدی

سوما بدری

اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت   شهریور1400
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایهی ششم ابتدایی چاپ1396 ،بر اساس روش ویلیام رومی  

سارینا مرادی

اسرا رستمی

پریا نصراللهی

سیمین سعادت

 
ارزیابی و سنجش کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس شاخص خوانایی کلوز  

سارینا مرادی

ژیلا احمدی

پریا نصراللهی

سیمین سعادت

 
بررسی ابعاد مختلف مشکالت دانشآموزان مبتال به صرع در مدرسه (مطالعه موردی)  

سارینا مرادی

سوما بدری

پریا نصراللهی

سیمین سعادت

 
تحلیل محتوای کتاب ریاضی سوم دبستان بر مبنای الگوی خالقیت پلسک  

سارینا مرادی

پریا نصراللهی

سیمین سعادت

 
 آموزش و یادگیری الکترونیکی (مدل ها ، معایب ، مزایا )  

هدی بکتاش

آوین سلیمانی 

سارا صالحی

همایش منطقه ای مسایل تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان در پسا کر ونا   خرداد 1400
واکاوی میزان اثرگذاری ارزشیابی توصیفی و سنتی بر خالقیت، اضطراب امتحانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شهر شیراز :یک مطالعه تجربی  

مهدی بکتاش

اوین سلیمانی

حمیدرضا گودرزی

سارا مدرسی فر

دومین همایش ملی مدرسه آینده   تیر 1400
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی سال 1400-1399 بر اساس مولفه های قومیت)فارس،کرد،لر،بلوچ،ترکمن،عرب و ترک( و جنسیت)نام،زن،مرد، مادر ، پدر و لباس ( : یک تحقیق کمی  

مهدی بکتاش

اوین سلیمانی

سید محمد موسوی راد

سارا صالحی

 
مروری سیستماتیک بر مطالعات حوزه هوش هیجانی، سبکهای فرزند پروری و باورهای خودکارآمد در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان   لیلا زند   فصلنامه مطالعات  روانشناسی و علوم تربیتی شماره 38 1399
 رابطه بین افسردگی،اضطراب و استرس با قرنطینه دانش آموزان استثنایی در زمان کرونا   رضا رضایی و صالح پور حسن ارائه به دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی دانشگاه محقق اردبیلی   1400
چگونه توانستم آلودگی به شپش سر را بین دانش آموزان چهارم مدرسه گلشن شهرستان سراب را درمان کنم.   رضا رضایی  و میلاد ملک زاده و امیر حسین علی زاده ارائه به  چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشاسی و مشاوره با رویکرد از نگاهه معلم هرمزگان
 
  1401
چگونه توانستم مهارت خواندن را در دانش آموز پایه دوم مدرسه ابتدایی حافظ شهر شوط تقویت نمایم؟   رضا رضایی  ارائه به  چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشاسی و مشاوره با رویکرد از نگاهه معلم هرمزگان    1401
تاثیر عوامل اضطراب آور در یادگیری دانش آموزان   ارائه به  وازدهمین کنفرانس بین المللی پؤوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی دربوداپست ، مجارستان   1401
آسیب شناسی فضای مجازی در آموزش و پرورش کودکان   ارائه به  اولین همایش ملی روانشناسی خانواده و کودک
کرمانشاه
  1401
مروری بر جایگاه هویت ملی در کتاب های درسی دوره ابتدایی   شاهین نصری و شهرام مرادپور ارائه به یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران   1400
بررسی آموزش و پرورش و نارسایی های آن   رویا کرمی ارائه به چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره از نگاه معلم   1401
تاثیر عوامل فیزیکی کالس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  

رویا کرمی و 

محمد محمدی

 
بهبود مدیریت زمان در دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم دبیرستان نمونه فرهنگ   زینب طهماسبی فرد هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی، و آموزش و پرورش مجموعه مقالات علمی پژوهشی هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی، و آموزش و پرورش 1401
مطالعه و بررسی پیامدهای فردی کودک همسری در شهر تبریز(  

زینب طهماسبی فرد و

مریم جاویدان

چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره   1401
: نمود سماع بر حکایات صوفیان در ادبیات فارسی   

ادریس بیداری

آزاد ساعد موچشی

سومین کنفرانس علومانسانی ، حقوق مطالعات اجتماعی وروانشناسی   1401
مزایا و معایب آشنایی مجازی   

ادریس بیداری

یوسف محمدی

آزاد ساعد موچشی

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه   1401
رمان ملت عشق: بررسی ایرادات مذهبی و پادگویی های محتوایی با تکیه بر پنج اثر نوشته شده    ادریس بیداری سیزدهمین کنفرانس بین المللیزبان ادبیات فرهنگ و تاریخ   1401
اهمیت_آموزش_مهارت_های_حل_مسئله_در_دوره_دوم_مقطع_ابتدایی_   محسن تقی ئی اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی ،علوم تربیتی و فلسفه   1401
تاثیر عملکرد معلم بر روند تحصیلی دانش آموزان بیش فعال و درمان آنها   دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی ،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران  
عنوان مقاله:تعلیم و تربیت انتقادی از دیدگاه پائولو فریره و هنری ژیرو   امیر قاسمی اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی ،علوم تربیتی و فلسفه   1401

 


نظرات کاربران