پردیس بنت الهدی صدر کردستان

شماره های تماس پردیس

ردیف

اتاق

شماره مستقیم

1

سرپرست پردیس

33168160

2

معاون اداری و مالی

33163729

3

معاون آموزشی و فرهنگی

33126870

4

امور آموزش

33126870

5

اپراتور

33163726

33163727

 


نظرات کاربران